วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 10

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1.  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ตอบ  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และบังคับใช้เมื่อ 10 ตุลาคม 2546
……………………………………………………………..
2.  ผู้รักษาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือใคร
              ตอบ  พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
……………………………………………………………..
3.  เหตุผลที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพราะอะไร
              ตอบ  เหตุผลที่มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
……………………………………………………………….
4.  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีกี่หมวดกี่มาตรา ประกอบด้วยอะไรบ้าง
               ตอบ    9    หมวด กับ 53 มาตรา
                          หมวด  1  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                          หมวด  2  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                          
                          หมวด  3  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                          หมวด   การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
                          หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                          หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
                          หมวด   การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
                          หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          หมวด  9  บทเบ็ดเตล็ด
……………………………………………………………
5.  วัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ประกอบอะไรบ้าง
            ตอบ        (1)  เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน              
                             (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                             (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ                                       
                             (4)  ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
                             (5)   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
                             (6)  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
                             (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
…………………………………………………………
6.  หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
               ตอบ  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ
………………………………………………………………..
7.  หลังจากที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำแผนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลากี่วัน
                ตอบ   90 วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
……………………………………………………………….
8.  แผนบริหารราชการแผ่นดินนั้น  กำหนดให้จัดทำแผนกี่ปี
                ตอบ  ให้จัดทำเป็นแผนสี่ปี โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
………………………………………………………………
9.  ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานของรัฐตามพระราชกฤษฎีฉบับนี้คือใคร
                ตอบ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และคณะผู้ประเมินอิสระ
………………………………………………………………..
10.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประเมินอะไรบ้าง อธิบาย
              ตอบ  คณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่  ก.พ.ร. กำหนด

....................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น